ប្រទេសកម្ពុជាCAMBODIA

សេវាកម្មកសិកម្មAGRICULTURAL SERVICES

កែច្នៃ​អាហារFood Processing

អាហារFood Trade